Przedszkole | Statut Przedszkola

Statut

 Niepublicznego Przedszkola

„MAGICZNY KUFEREK"

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.Niepubliczne Przedszkole „MAGICZNY KUFEREK” zwane dalej "przedszkolem" jest niepublicznym przedszkolnym.

2. Przedszkole ma siedzibę przy ulicy Wrzosowej 16 w Lublewie. 

    Tel. 607846096; adres e-mail: anna.narazinskactr@gmail.com.

 

Przedszkole działa na podstawie: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292;

2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59) wraz z późniejszymi zmianami;

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949);

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej( Dz. U. z 2017r. poz. 356);

5. Ustawa z dnia 27 października 2017 r.  o finansowaniu zadań oświatowych

(Dz. U. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287 i 1681);

6. Ustawa o systemie informacji oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011r. wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2017r. poz. 949)

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017r. poz. 1635);

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (dz. U. z 2017r. poz. 1591);

 

 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  (Dz. U. poz. 1578 oraz z 2018 r. poz. 1485);  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej

10. zaświadczenia o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych,

11. niniejszego Statutu. 

 

 

3. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna – Anna Narazińska, która pełni   

    również funkcję dyrektora przedszkola. 

    Siedziba – ul. Tartaczna 23A: 83-050  Kolbudy.

 

4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty Gdańsku.

 

5. Ustalona nazwa używana przez przedszkole brzmi:

Niepubliczne Przedszkole

„MAGICZNY KUFEREK" 

 

6. Przedszkole jest placówką niepubliczną przeznaczoną dla dzieci w wieku od 2,5 

do 7 lat, objętych w świetle Ustawy wychowaniem przedszkolnym. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zatrudnia nauczycieli mających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych.

 

 

 

 

Rozdział II

Cele i zadania Przedszkola

 

§ 2

 

Celem wychowania przedszkolnego jest zorganizowane wsparcie wielostronnego rozwoju dziecka, realizowane w procesie opieki, wychowania i nauczania, które umożliwia dziecku odkrywanie gromadzonych doświadczeń na drodze wartości jakimi są  prawda, dobro i piękno.  

 

§ 3

 

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Prawie Oświatowym oraz w przepisach wydanych na jego podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Celem Przedszkola jest:

1. zapewnienie wychowankom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego,

2. kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez różnorodne formy zajęć (muzyczne, teatralne, plastyczne, językowe, ruchowe),

3. wspomaganie twórczego rozwoju dziecka,

4. nauka samodzielności, uczciwości i odpowiedzialności,

5. organizowanie procesu wychowawczo-dydaktycznego w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

6. troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność ruchową, aby chciały i mogły uczestniczyć w zabawach i grach sportowych,

7. przygotowanie do podjęcia nauki w szkole,

8. wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

9. wychowywanie dziecka w poszanowaniu tradycji domu rodzinnego, 

10. podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

11. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 4

Zadaniem Przedszkola jest:

1. rozpoznanie indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspokajania,

2. zapewnienie dzieciom możliwości przebywania w grupie rówieśniczej i rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z innymi dziećmi i dorosłymi,

3. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, by lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

4. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

5. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwienie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

6. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

7. rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci poprzez udział w konkursach i przeglądach oraz przygotowanie przedstawień dla rodziców,

8. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

9. kształtowanie zainteresowania sztuką i otaczającym nas światem poprzez organizację przedstawień teatralnych, koncertów muzycznych, warsztatów edukacyjnych i wycieczek w różne ciekawe miejsca,

10. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych, podkreślanie roli zdrowego odżywiania,

11. kształtowanie zasad bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych,

12. przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej poprzez realizację programu edukacyjnego,

13. rozpoznanie przyczyn i trudności w nauce i wychowaniu dzieci,

14. wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

15. organizowanie w ramach potrzeby różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub logopedycznej,

16. organizowanie w ramach potrzeby zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych oraz zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju. 

 

ROZDZIAŁ III

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu 

oraz w czasie zajęć poza przedszkolem

 

§ 5 

1. Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece: dwóch nauczycieli lub jednemu nauczycielowi i  dochodzącej pomocy przedszkolnej.

 

2. Dziecko przebywając w Przedszkolu jest pod opieką nauczyciela, który organizuje zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem.

 

3. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w Przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.

 

4. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom optymalne warunki pracy, gwarantuje pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

 

5. Nauczyciel kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz zabawki, sprzęt i inne pomoce naukowe. 

 

6. Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

 

7. Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.

 

8. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie rodziców o zaistniałym przypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. podwyższona temperatura, nudności, bóle.

 

9. Pracownicy Przedszkola nie podają żadnych leków dzieciom (doraźnych środków przeciwbólowych, ani innych na prośbę rodzica).

 

10. Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów BHP, przepisów pożarowych i przepisów ruchu drogowego. 

 

11. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

 

 

12. Wycieczki i spacery poza teren Przedszkola powinny odbywać się przy udziale odpowiedniej liczby opiekunów oraz zostać odnotowane przez nauczyciela w dzienniku zajęć. 

 

13. Wycieczki  dzieci poza teren Przedszkola odbywają się za zgodą (wpisaniem dziecka na listę) rodziców (prawnych opiekunów). Dzieci udają się na wycieczkę lub spacer w obecności nauczyciela oraz dodatkowo upoważnionych osób – pomocy przedszkolnej. Na każde dziesięcioro dzieci przypada przynajmniej jeden opiekun.

 

14. Wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka rodzice uiszczają na początku roku szkolnego (wrzesień).

 

ROZDZIAŁ IV 

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola 

 

W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola. 

§ 6

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną  przez nich osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną – pisemnie upoważnioną przez nich pełnoletnią osobę. 

2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać numer pesel oraz numer telefonu osoby wskazanej przez rodziców. 

3. Dziecko może  być odebrane przez osobę upoważnioną  przez rodzica w oświadczeniu, złożonym w Przedszkolu, za okazaniem dowodu tożsamości. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

5. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.

§ 7

1. Dzieci mogą być przyprowadzane do Przedszkola od godziny 6.30 do godz. 8.00.

2. Nieobecność dziecka w przedszkolu należy zgłosić do godziny 8.00 rano w innym przypadku zostanie naliczona opłata za posiłek. 

3. Odbieranie dzieci z Przedszkola trwa do godziny 17.00.  Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest do punktualnego odbierania dziecka z przedszkola. 

4. W trosce o zdrowie własnego dziecka i obecnych w przedszkolu do przedszkola należy przyprowadzać dzieci zdrowe. 

 

§ 8

Formy współdziałania z rodzicami i ich częstotliwość:

 

1.Zebrania grupowe o charakterze organizacyjnym – 1-2 w roku przedszkolnym,

2. Spotkania indywidualne dotyczące rozwoju dziecka – 1 raz w semestrze,

3. Rozmowy bieżące podczas przyprowadzania i odbierania dziecka,

4. Uroczystości i występy przedszkolne – 3-4- razy w semestrze,

5. Warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców – w okresie świątecznym,

6. Przedszkolne konkursy rodzinne – min. 2 w roku przedszkolnym. 

 

Rozdział V

Organy Przedszkola i ich kompetencje

§ 9

Organem Przedszkola jest:

• Dyrektor Przedszkola

 

§ 10

Przedszkolem kieruje Dyrektor, który jest jego przedstawicielem na zewnątrz i przełożonym służbowym  pracowników.

 

§ 11

Dyrektor Przedszkola w szczególności:

1) sprawuje nadzór pedagogiczny i odpowiada za realizację przez Przedszkole programu nauczania i wychowania,

2) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne,

3) dysponuje środkami finansowymi Przedszkola,

4) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole,

5) odpowiada za organizację administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Przedszkola,

6) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola,

7) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia oraz rozlicza z ich wykonania,

8) decyduje o przyjęciu dziecka do Przedszkola oraz o skreśleniu dziecka z listy wychowanków w przypadkach określonych w niniejszym Statucie,

9) opracowuje projekt Statutu Przedszkola oraz jego zmiany 

10) prowadzi i archiwizuje dokumentację Przedszkola.

 

§ 12

1. Przy wykonywaniu zadań, o których mowa w § 11, Dyrektor współpracuje z pozostałymi nauczycielami i rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków.

2. Dyrektor może upoważniać podległych pracowników do wykonywania w jego imieniu zadań wskazanych w § 11, sprawując wówczas nadzór nad ich prawidłowym wykonywaniem.

 

 

Rozdział V

Organizacja Przedszkola

§13 

1. Przedszkole jest placówką trzy oddziałową zlokalizowaną w jednym budynku.  Liczba miejsc w jednym oddziale to 15 dzieci. 

2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola są oddziały przedszkolne złożone z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, zainteresowań, uzdolnień i stopnia niepełnosprawności.  

3. W okresie wakacyjnym a także w przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup przedszkolnych. 

4. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi, również zajęć dodatkowych, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosić:  

a) z dziećmi w wieku 3 lat około 20 minut, 

b) z dziećmi w wieku 4 lat około 25 minut, 

c)   z dziećmi w wieku 5 lat około 30 minut, 

d) z dziećmi w wieku 6 lat około 30 minut. 

 

§14  

1. Praca opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcza w oddziałach przedszkolnych prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz program rozwoju placówki uwzględniający profil przedszkola.  

2. W oddziałach przedszkolnych realizowane są programy nauczania uwzględniające wymagania podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz własne programy nauczycieli zatwierdzone przez dyrektora.

3. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się: a) nie krócej niż 5 godzin dziennie  b) od poniedziałku do piątku c) przez 10 miesięcy w roku tj. od 1 września do 30 czerwca.   

 

§15 

1. Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do oddziałów przedszkolnych uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnie z oczekiwaniami rodziców. 

2. Ofertę zajęć dodatkowych, czas trwania oraz tygodniowy plan zajęć ustala i przedstawia do wiadomości rodziców dyrektor przedszkola.  

3. Patronką przedszkola jest św. Tereskę od Dzieciątka Jezus – w przedszkolu przekazujemy wartości chrześcijańskie, uwrażliwiamy na potrzeby ubogich – obejmujemy programem adopcji serca dwójkę dzieci na Madagaskarze oraz prowadzimy naukę religii. 

4. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i rekreacyjnych w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki. 

5. Przedszkole może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalnooświatowymi w celu realizacji bogatej gamy dodatkowych form edukacyjno-kulturalnych. 

6. Przedszkole może współpracować z innymi instytucjami lokalnymi w celu organizowania działań mających na celu integrację społeczności lokalnej. 

 

§16

Wszystkie dzieci zapisane do oddziałów przedszkolnych mogą korzystać z trzech posiłków dziennie: a) śniadania, b) obiadu (dwudaniowy),  c) podwieczorku. 

 

§17 

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola, opracowany przez dyrektora przedszkola.  

W arkuszu organizacji przedszkola określa się: 

1. liczbę miejsc w placówce 

2. planowaną liczbę wychowanków przedszkola 

3. liczbę oddziałów 

4. czas pracy przedszkola 

5. czas pracy poszczególnych oddziałów 

6. liczbę pracowników przedszkola 

7. czas pracy pracowników 

8. kwalifikacje kadry pedagogicznej 

 

§18 

Codzienną  organizację  pracy  przedszkola  określa  ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców. 

 

 Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

 

§19 

Do realizacji celów statutowych przedszkola placówka posiada: 

1. trzy sale do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w budynku o powierzchni ok. 364,27 m2, 

2. salę gimnastyczną,

3. salę do zajęć terapeutycznych,

4. toalety dla dzieci i dorosłych, 

5. szatnię dla dzieci, 

6. zmywalnię i wydawalnię, 

7. biuro, pomieszczenie socjalne,

8. plac zabaw wyposażony w sprzęt sportowy.

 

§20

1. Realizacja zadań określonych w §4  polega przede wszystkim na zapewnieniu   dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem placówki.

2. Opieka nad dziećmi powierzona jest jednemu lub dwóm nauczycielom, którzy odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

3. Przedszkole prowadzi działalność diagnostyczną rozwoju wychowanków.

4. Przedszkole udziela dzieciom pomocy logopedycznej, organizując zajęcia z wychowankami oraz konsultacje dla rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli ze specjalistą.

5. Przedszkole udziela dzieciom z orzeczeniem o kształceniu specjalnym pomocy terapeutycznej, organizując terapię i konsultacje dla rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

 

§ 21

1. W Przedszkolu mogą być realizowane zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania

Rozwoju, w tym celu dyrektor powołuje Zespół Wczesnego Wspomagania       Rozwoju. W skład zespołu wchodzi dyrektor, wychowawca oraz specjaliści    zatrudnieni w przedszkolu.

2. Organizowane w przedszkolu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wspieranie jego rodziny dokonuje się poprzez rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz likwidowanie przyczyn środowiskowych ograniczających jego funkcjonowanie.

3. Zespół opracowuje i realizuje z dzieckiem i jego rodziną indywidualny program wczesnego wspomagania, ocenia postępy i trudności w funkcjonowaniu dziecka oraz analizuje skuteczność pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie. 

4. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem. 

 

§22

W przedszkolu może być organizowane kształcenie, wychowanie i opieka dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

 Do Przedszkola mogą być przyjmowane dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w zintegrowanej grupie dzieci. Decyzję o przyjęciu dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności podejmuje dyrektor przedszkola. 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu organizuje dyrektor niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalistyczne, bądź po uzyskaniu od nauczycieli, wychowawców i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, informacji o rozpoznaniu indywidualnej potrzeby dziecka i konieczności udzielenia mu pomocy. 

 

2. W celu realizacji powyższych zadań działa powołany przez dyrektora pedagogicznego zespół ds. udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

3. W skład zespołu wchodzi dyrektor, specjaliści zatrudnieni w przedszkolu (nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, psycholog, logopeda) oraz wychowawcy grupy danego dziecka. 

 

4. Zespół przygotowuje Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, oraz Karty Indywidualnych Potrzeb dla dzieci ze stwierdzonymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.    

5. Powołany zespół nadzoruje pracę terapeutyczną z dzieckiem. Prace zespołu są dostępne dla rodziców/ opiekunów prawnych dziecka. 

 

6. Na podstawie opracowanych przez zespół programów udzielana jest dzieciom pomoc psychologiczno- pedagogiczna. Może ona przybierać formę:  

a. - zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, logopedycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym,  

b. - konsultacji, porad i warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców i nauczycieli. 

 

7. Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi, rewalidacyjnymi, wczesnym wspomaganiem rozwoju, nauczaniem indywidualnym wymaga zgody rodziców/ prawnych opiekunów.

 

 

Rozdział VI 

Czas pracy przedszkola 

§23 

1.Przedszkole czynne jest w dni powszednie w godzinach od 6.30 do 17.00, również w okresie ferii zimowych i wakacji. W okresie wakacyjnym planowana jest dwutygodniowa przerwa.

2. Przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy oraz podczas przerw ustalonych przez organ prowadzący (2.11.; 24-31.12.; 2.05., dzień po Bożym Ciele).

3. Terminy przerw są ustalane na każdy rok przez właściciela Przedszkola i wcześniej podane do wiadomości rodziców.

 

Rozdział VII

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu

 

§ 24

1.Działalność Przedszkola finansowana jest przez: 

- Rodziców w formie opłat stałych (czesne) za pobyt dziecka w przedszkolu.

- Dotacji przewidzianych przez Ustawę dla niepublicznych przedszkoli pochodzących ze środków gminy.

2. Wysokość oraz warunki wnoszenia opłat przez rodziców (opiekunów prawnych) określa się w drodze umowy.

3. Przedszkole zapewnia wyżywienie dla dzieci w formie cateringu. Wyżywienie opłacane jest przez rodziców/ opiekunów prawnych.

 

ROZDZIAŁ VIII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§25

1. W przedszkolu dyrektor zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, których liczba dostosowana jest do ilości dzieci objętych opieką. 

 2. Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi zatrudniani są na podstawie umowy o pracę w oparciu o przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno-prawną. 

 

§26

1.Dyrektor przedszkola powierza pracę w oddziale przedszkolnym przynajmniej jednemu nauczycielowi. 

 2.Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest aby nauczyciel prowadził pracę dydaktyczno-wychowawczą w oddziale przez cały cykl edukacyjny dzieci. 

 3.Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych, zgodnie z wymogami przepisów prawa oświatowego. 

 

§27

Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia, współpraca z rodzicami.

Nauczyciel ma za zadanie:

• traktowanie wychowanków z szacunkiem, życzliwością i sympatią,

• dbanie o bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu dzieci w przedszkolu i poza budynkiem przedszkola,

• kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka,

• dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych,

• wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań,

• rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci,

• kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej,

• Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym i rekreacyjno-sportowym,

• udzielanie rodzicom/opiekunom prawnym wychowanków informacji o postępach ich dzieci, wspomaganie ich w działalności wychowawczej,

• organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami,

• udostępnianie informacji dotyczących treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale,

• udzielanie rzetelnych informacji na temat zachowania, sukcesów i niepowodzeń dziecka,

• udzielanie porad rodzicom dzieci stwarzających problemy wychowawcze,

• planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z wymaganiami przyjętego programu wychowania przedszkolnego,

• współdecydowanie o wyborze programu wychowania przedszkolnego i podręczników,

• systematyczne pogłębianie wiedzy pedagogicznej, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

• tworzenie warsztatu pracy, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt przedszkolny

• prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci i ich dokumentowanie,

• przeprowadzanie diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole pośród tych dzieci, które w następnym roku szkolnym rozpoczną edukację w szkole podstawowej,

• przeprowadzenie, na wniosek rodziców dzieci 5-letnich, które mogą rozpocząć naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole,

• prawidłowe prowadzenie dokumentacji: prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, diagnozy dziecka wymaganych przez dyrektora przedszkola,

• dbanie o estetykę i wystrój powierzonej sali,

• przestrzeganie dyscypliny pracy,

• przestrzeganie tajemnicy służbowej,

• przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze,

• prowadzenie współpracy ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną.

 

§28

Podstawowymi zadaniami pracowników obsługi jest: 

1. utrzymanie ładu i czystości w budynku i otoczeniu przedszkola 

2. dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków przedszkola 

3. współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci 

4. rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez dyrektora przedszkola, którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola. 

 

 

Rozdział VIII

Wychowankowie Przedszkola

§29

Wychowankowie Przedszkola mają prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego Statutu.

1. Wychowankowie maja prawo do:

• właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznego uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej, 

• szacunku, życzliwości i sympatii ze strony wszystkich osób zatrudnionych w placówce, jak i rówieśników,

• bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu,

• ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej czy zaniedbania ze strony dorosłych,

• poszanowania godności i własności osobistej,

• zaspakajania w miarę możliwości placówki ich potrzeb fizycznych i psychicznych,

• interesujących zajęć rozwijających ich uzdolnienia, zainteresowania i talenty,

• wzmacniania i podkreślania ich mocnych stron, rozwijania optymizmu i pogody ducha, postawy radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych,

2.Wychowankowie Przedszkola mają obowiązek:

• traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób zarówno wychowanków, jak i dorosłych,

• przestrzegania zasad i norm ustalonych w grupie przedszkolnej,

• aktywnego udziału w zajęciach edukacyjnych, wychowawczych i ruchowych,

• słuchania i wykonywania poleceń,

• starania się w miarę możliwości radzić sobie samodzielnie z jedzeniem, ubieraniem się, załatwianiem potrzeb fizjologicznych.

• przestrzegania zasad czystości przedszkola,

• zbierania zabawek i pomocy naukowych każdorazowo po odbytym bloku zajęć i odkładania ich na miejsce,

• poszanowania mienia przedszkola oraz innych osób,

 

  §30

 

Osoba prowadząca może skreślić dziecko z listy wychowanków Przedszkola gdy:

1. rodzice systematycznie zalegają z opłatami za przedszkole,

2. dziecko nie uczęszcza do przedszkola dłużej niż miesiąc,

3. nie ma kontaktu z rodzicami / opiekunami prawnymi dziecka 

4. dziecko nagminnie nie przestrzega regulaminu przedszkola, nie wypełnia obowiązków zawartych w §29 pkt. 2 niniejszego statutu.

5. rodzic może odwołać się od decyzji do osoby prowadzącej w terminie 7 dni od wydania decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

§ 31

Zakres realizacji zadań zawartych w niniejszym Statucie  zapewnia dzieciom możliwość korzystania z :

• pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki,

• placu zabaw,

• pomieszczeń sanitarno – higienicznych i szatni.

 

 

 

§ 32

 

1. Niniejszy dokument obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkola: nauczycieli, rodziców oraz wychowanków.

2. Dyrektor może dokonać zmian w niniejszym dokumencie w

związku z potrzebami organizacyjnymi lub zmianą przepisów oświatowych.

 

 

Lublewo Gd. 30.08.2019r. 

 

Aktualizacja 17.09.2021r.